Łukasz Gos-Furmankiewicz
tłumacz pisemny języka angielskiego
(z wykształceniem prawniczym)
dla prawników
dla biznesu
dla biur tłumaczeń
admin@towerofivory.net | 509 930 780
po polsku | English

Zasady świadczenia usług

Nowa wersja: 29 maja 2014 r.

ZAKRES USŁUG: Usługi Tłumacza polegają na tłumaczeniu, korygowaniu lub redagowaniu tekstu na zamówienie Klienta. Ewentualne usługi wydawnicze, drukarskie, graficzne i poligraficzne (skład, obróbka graficzna, DTP, kopiowanie, drukowanie, skanowanie, konwersje i pozostałe operacje na plikach) należy pozyskiwać z innych źródeł. Nie wywiązuje się stosunek zatrudnienia, spółki, agencji, przedstawicielstwa, doradztwa, zarządzania ani nie dochodzi do wykształcenia się podobnych uprawnień lub obowiązków. Tłumacz nie świadczy usług korekty merytorycznej.

TŁUMACZENIE, REDAKCJA, KOREKTA, TŁUMACZENIE Z REDAKCJĄ ORYGINAŁU, TRANSKREACJA: Tłumaczenie to zwierciadło lub most między dwoma językami. Jego celem jest wierne oddanie oryginału, a nie wprowadzanie ulepszeń. Tym ostatnim zajmuje się redakcja, której celem jest poprawienie logicznej struktury, siły przekonywania lub walorów estetycznych tekstu, jego wartości literackiej lub poprawności merytorycznej (np. obliczeń matematycznych, dat historycznych, kodu źródłowego, diagnozy medycznej). O ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione korekta lub redakcja tłumaczenia dostarczonego przez Klienta nie wiąże się z poprawianiem jakości oryginału (ani tym bardziej korektą merytoryczną), pomijając fakt, że tłumaczenia z reguły nie oddają błędów ortograficznych, interpunkcyjnych itp. Tłumaczenie z redakcją — użyteczne, kiedy sam oryginał nie jest potrzebny, a liczy się tylko tłumaczenie — jest usługą dostępną na wyraźne zamówienie za dodatkową opłatą, obejmuje warstwę językową i estetyczną, ale nie samą strukturę tekstu (np. podział na akapity i ich kolejność) ani jego poprawność merytoryczną. Transkreacja to twórczy rodzaj wolnego tłumaczenia, co oznacza, że — technicznie rzecz biorąc — zawsze jest to tłumaczenie z redakcją i z reguły ewentualne błędy gramatyczne lub stylistyczne oryginału i niektóre inne jego niedoskonałości nie zaznaczą się w tekście przetłumaczonym. Z reguły zachowana jest także kolejność podawania informacji i przestrzegane są decyzje autora. Także transkreacja nie oznacza jednak tworzenia merytorycznej zawartości tekstu od nowa (ani weryfikacji tej zawartości) i nie jest właściwe oczekiwanie tekstu stojącego na znacznie wyższym poziomie niż oryginał.

ZAMÓWIENIA: Nie ma żadnej sztywnej, formalnej procedury, ale sam fakt potwierdzenia zamówienia musi jednoznacznie wynikać z korespondencji lub rozmowy, także w stałych stosunkach między przedsiębiorcami. Sama informacja o możliwych terminach i cenach nie stanowi rezerwacji ani wiążącej oferty. Wycena obejmuje tylko okoliczności podane Tłumaczowi na etapie wyceny — np. objętość i jakość tekstu, pożądany termin wykonania, wszelkie ewentualne przewodniki stylu, materiały referencyjne, szczegółowe wymagania itp. Wszelkie ewentualne zmiany na dalszym etapie mogą wymagać nowej wyceny lub nowego terminu, a niektóre wymagania mogą nie być dostępne.

ZMIANY: Przy pewnej elastyczności w stosunku do wszelkich kwestii, o których Klient mógł wcześniej zapomnieć lub po prostu zmienić zdanie, nowe lub zmienione wymagania nie mogą stać się wiążące bez zgody tłumacza. Mogą one nie zostać zaakceptowane w szczególności gdy wiążą się z istotnymi wydatkami, dodatkowym nakładem pracy bez odpowiedniego wynagrodzenia, glosariuszem zawierającym błędy, zastąpienie tekstu innym lub dodanie nowego tekstu, z którym Tłumacz nie czuje się komfortowo.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA: Klient może anulować dowolne zamówienie w dowolnym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem zapłaty za wykonaną część pracy oraz wydatki i przygotowania, np. zapoznanie się z dostarczonymi przez Klienta materiałami referencyjnymi, przewodnikami stylu, obszernymi instrukcjami itp., badaniem danej dziedziny, zakupem książek i publikacji. Tłumacz nie przyjmuje odpowiedzialności za posługiwanie się przez Klienta tłumaczeniami niedokończonymi lub niesprawdzonymi.

PLIKI KLIENTA: Ponieważ praca Tłumacza odnosi się do tekstu, a nie do opracowywania plików komputerowych, do Klienta należy upewnienie się, że wszelkie pliki zostaną Tłumaczowi dostarczone 1) w ogóle, 2) niezwłocznie lub w uzgodnionym czasie, 3) w formacie .doc., .odt, .pdf, .sdlxiff, .ppt lub innym uzgodnionym standardowym formacie, a także 4) w poprawnym stanie technicznym, bez zakłóceń, utraty danych i błędów prowadzących do nieprawidłowego działania edytorów lub uniemożliwiających normalne korzystanie z prawidłowych elementów formatowania (co nie jest rzadkością w przypadku plików zapisywanych przez oprogramowanie OCR i inne konwertery), bez konieczności przeprowadzania operacji odzyskiwania danych, rozwiązywania problemów technicznych, obejść i nieoficjalnych (nieutoryzowanych) poprawek.

ODBIÓR: Domyślnie Klient otrzyma gotowe tłumaczenie na adres zamówienia i w takim samym formacie, jak tekst oryginalny, z wyjątkiem: .doc (lub na życzenie .odt lub .txt) przy tłumaczeniu ze skanów, wydruków, PDF itp.; .doc/.xls/.ppt (bez -x) w przypadku .docx/.xlsx/.pptx. Klient nie może odmówić przyjęcia tłumaczenia i uznać je za niedostarczone lub spóźnione ze względu na szczegóły formatu lub formatowania.

ZMIANY PO ODBIORZE: Ewentualne propozycje zmian odzwierciedlających preferencje Klienta, zgodność z przewodnikami stylu, materiałymi referencyjnymi i innymi instrukcjami, kwestie stylistyczne, estetyczne lub związane z siłą przekonywania tekstu powinny być zgłaszane niezwłocznie po odbiorze, nie później jednak niż 14 dni. Poważniejszy nakład pracy ze względu na zmiany niewynikające z obiektywnie stwierdzalnego błędu o istotnym znaczeniu — lub analogicznej niezgodności z umową — może wiązać się z koniecznością dodatkowego wynagrodzenia, a także wyznaczenia terminu zależnego od dostępności czasowej Tłumacza. Zawsze należy jednak skontaktować się z Tłumaczem w przypadku wykrycia poważnego błędu w przekładzie lub poważnego błędu językowego, wymagającego korekty, która będzie darmowa, ale nie może zostać zastąpiona roszczeniem o zwrot kosztów korekty wykonanej samodzielnie lub przez inną osobę.

PŁATNOŚĆ: Standardowy termin płatności wynosi 14 dni. Z reguły jest możliwe ustalenie dłuższego terminu, może to jednak wymagać zapłaty 20% tej kwoty przed 20 dniem następnego miesiąca.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY ORYGINAŁU I DECYZJE KLIENTA: Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za żadne wieloznaczności ani wady wynikające z oryginału lub z instrukcji, wymagań lub decyzji Klienta, dostarczonych informacji lub materiałów referencyjnych. Tłumacz nie jest zobowiązany do opiniowania takich decyzji Klienta (w tym słowników, przewodników stylu i materiałów referencyjnych). Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje czynności, decyzji i wyborów Klienta, w szczególności w razie ewentualnego pominięcia stosownych środków ostrożności, zwłaszcza ze względu na oszczędności finansowe lub czasowe lub ograniczenie obiegu dokumentów. Analogicznie do ewentualnego zysku z ryzykownych posunięć, tak samo wszelkie ewentualne straty również należeć będą wyłącznie do Klienta. W związku z tym pominięcie korekty i wszelkich niezbędnych konsultacji, porad prawnych, medycznych itp. wyłącznie na własną odpowiedzialność Klienta, w tym także w zakresie wszelkich szkód i strat, które co prawda dają się przypisać wadom pracy Tłumacza, ale możliwe byłoby ich uniknięcie, gdyby nie pominięto stosownych środków ostrożności.

OGRANICZENIE KWOTOWE ODPOWIEDZIALNOŚĆ: (Nie dotyczy konsumentów). Łączna kwota odpowiedzialności tłumacza na podstawie umownej, deliktowej, odpowiedzialności za produkt lub dowolnej innej w zakresie wszelkich rodzajów szkód i strat, nie wyłączając bezpośrednich, pośrednich, zwykłych, specjalnych, wynikowych, karnych, nie może przekroczyć uzgodnionej i zapłaconej ceny danej czynności Tłumacza.

PRAWO I SĄDY POLSKIE: Niniejsze zasady świadczenia usług i wszelkie inne sprawy związane z usługami Tłumacza podlegają prawu polskiemu (z wyłączeniem norm kolizyjnych) i wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie różnice zdań Strony spróbują w pierwszej kolejności rozwiązać w sposób polubowny zgodnie z kryteriami zdrowego rozsądku, wzajemnego szacunku, szybkości i oszczędności.

POUFNOŚĆ, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, DANE OSOBOWE: Poufność informacji i własność intelektualna Klienta podlega ochronie (w tym antywirusowej i przeciwko złośliwemu oprogramowaniu). Ogólne opisy pracy tłumacza bez podawania szczegółów umożliwiających identyfikację Klienta nie będą uważane za naruszenie poufności ani własności intelektualnej, natomiast fragmenty konkretnych tłumaczeń nie będą wykorzystywane bez zgody Klienta nawet w formie zanonimizowanej (nie dotyczy tekstów z domeny publicznej, np. ustaw, orzeczeń ani tekstów ogólnie znanych, np. opublikowanych utworów). Ewentualne przejście na Klienta praw majątkowych do tłumaczenia nie będzie ograniczać stylu ani warsztatu Tłumacza (np. wymuszać tłumaczenia podobnych tekstów na różne sposoby). W najdalszym zakresie dopuszczalnym prawem Klient pozostaje administratorem wszelkich ewentualnych danych osobowych w dostarczanych przez siebie materiałach, udzielając automatycznie upoważnienia Tłumaczowi w zakresie niezbędnym do wykonania umówionych usług. Analogicznego upoważnienia Tłumacz udziela Klientowi.

PRZYPISANIE AUTORSTWA TŁUMACZENIA: Informację o autorstwie tłumaczenia można pominąć. Nie może jednak zostać ono przypisane innej osobie w sposób niezgodny z prawdą. Posługiwanie się imieniem i nazwiskiem lub wizerunkiem Tłumacza wymaga jego zgody, szczególnie w celach promocyjnych i komercyjnych.

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE („PRZYSIĘGŁE”): Tłumaczenia poświadczone podlegają pewnym szczególnym wymogom prawa i praktyki w zakresie ich metodologii, formy, wyglądu, opisów, komentarzy, zabezpieczenia przed niepożądaną ingerencją i rejestracji.